Wskaźniki referencyjne

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Nasz Bank również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem dokumentów w tematyce wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie. 

  1. Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych - > pobierz załącznik umieszczony na dole strony
  2. Mapa Drogowa zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=79727&p_id=18
  3. Informacje na temat prac NGR – Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/prace_grupy

 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest WIBOR i jak on jest wyliczany? 

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej opracowywanym przez GPW Benchmark S.A., który jest jego aktualnym administratorem.
Wyliczany jest na podstawie metody opisanej na stronie administratora https://gpwbenchmark.pl/
Jego fluktuacje wpływają m.in. na zmianę wysokości rat spłacanych przez klientów kredytów oraz na wysokość oprocentowania w innych produktach, które oparte są na zmiennym oprocentowaniu i stawkach WIBOR.

Czy WIBOR może zniknąć?

Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest spółka GPW Benchmark S.A. Posiada ona zgodę KNF na opracowywanie tego wskaźnika, nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości takie zezwolenie zostanie cofnięte lub pojawią się inne powody, dla których WIBOR nie będzie mógł nadal być opracowywany. Od 2022 roku trwają prace Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych w ramach długoterminowego procesu zastąpienia wskaźników WIBOR nowymi wskaźnikami referencyjnymi. Zgodnie z Mapą Drogową tej grupy, planuje się wstępnie zaprzestanie opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID od początku 2025 roku.

Czy wiadomo co się stanie, gdy WIBOR zniknie?

Gdy WIBOR zniknie nowo udzielane kredyty będą na podstawie nowego wskaźnika referencyjnego WIRON natomiast w umowach, w których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR zastosowanie będą miały klauzule awaryjne, czyli zapisy wskazujące, w jaki sposób w umowie będzie wyliczane oprocentowanie po zaprzestaniu publikacji WIBOR. W przypadku starszych umów, w których nie było obowiązku prawnego stosowania klauzul, zmiana wskaźnika WIBOR na nowy ma odbyć się na mocy aktu prawnego. Proces ten koordynowany jest w ramach prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Co to jest WIRON?

WIRON jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej opracowywanym przez GPW Benchmark S.A., który jest jego aktualnym administratorem. WIRON ma za zadanie przedstawiać średnią wartość stopy procentowej po której banki dokonują jednodniowych transakcji depozytowych z instytucjami finansowym i dużymi przedsiębiorstwami. Jest to wskaźnik, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR. Zgodnie z wytycznymi Narodowej Grupy Roboczej, cały proces ma zostać przeprowadzony do końca roku 2024.

Na podstawie wartości WIRON, administrator kalkuluje również wskaźniki WIRON Stopa Składana.

Metody kalkulacji wskaźników z rodziny WIRON opisane są na stronie administratora https://gpwbenchmark.pl/

Po co są zapisy w umowach kredytowych dotyczące wskaźników od których zależy oprocentowanie?

Bank Spółdzielczy w Radziejowie tak jak inne banki posiada odpowiednie plany awaryjne na wypadek takich sytuacji jak na przykład chwilowe zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych (np. WIBOR) lub też rozpoczęcia procesu likwidacji wskaźnika przez administratora. Odzwierciedleniem tych planów są zapisy w umowach z klientami, które również przygotowują każdego klienta i jego umowę na wypadek zajścia takiego zdarzenia.

Co jeśli nie mam w umowie klauzuli awaryjnej dotyczącej wskaźnika referencyjnego?

Bank będzie przygotowywał aneksy do umów, które pozwolą zabezpieczyć klienta przed sytuacją, w której umowa nie posiada żadnych klauzul awaryjnych na wypadek likwidacji wskaźnika referencyjnego. Zarówno Klient jak i Bank nie będą mieli wątpliwości w jaki sposób jest ustalane i wyliczane oprocentowanie produktów bankowych, których elementem zmiennym jest wskaźnik referencyjny (np. WIBOR).

Pliki do pobrania